Logo

Kontrollansvarig


Kontrollansvarig enl. PBL

Som byggherre skall du ta hjälp av en kontrollansvarige KA (tidigare benämnd kvalitetsansvarig) för att genomföra ditt bygge. Kontrollansvarige ser till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att bygget skall leva upp till Plan- och byggnadslagen, myndighetskrav och gällande bygg-, branschregler.

Exempel på krav, god ventilation, energianvändning, fuktsäkerhet, tillgänglighet.

Vår kontrollansvarige hjälper dig med upprättande av en kontrollplan med vad vi anser vara nödvändiga kontroller på plats av KA och entreprenörens redovisning av verifierade provningar samt egenkontroller.

Vi börjar med ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden där vi kommer att få ett startbesked och därefter börjar våra löpande kontroller på bygget.

Vid slutsamråd med förutsatt att slutbesiktningen är godkänd och att samtliga kontroller och provningar enligt kontrollplan är utförda och verifierade skall slutbesked från byggnadsnämnden erhållas.

Vi tar det ansvar myndigheterna kräver men för att underlätta er koll på ert projekt kan vi hjälpa er under byggprocessen med bl.a. fler byggmöten där vi kollar byggets framfart, äta beställningar mm. Så prata med våra KA för information om våra produkter.


TOP