Logo

Bygglov, Bygganmälan


Bygglov, Bygganmälan

Förutsättningarna som ska vara uppfyllda för ett lov är många och skiljer sig också åt beroende på vilken typ av lov som en ansökan gäller. Många frågor ska gås igenom.
För kommunen gäller som grundsten att alla lovansökningar ska prövas utifrån de förutsättningar som ges i Plan- och bygglagen med tillhörande förordning
För att få lov (oberoende om detaljplan och områdesbestämmelser finns eller inte) är det stor fokus på vad som ska ske. Alltså åtgärdens:
• lämplighet för sitt ändamål
• form, färg och materialverkan
• tillgänglighet och vara användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
Med materialverkan menas egenskaper hos ett material som avgör hur vi uppfattar det. Till exempel hur vi upplever materialet när vi ser eller tar på det.
Att som sökande få en ansökan bedömd som lämplig och tillgänglig idag betyder inte att åtgärden får ett beslut om startbesked med automatik.
Som ett litet men tydligt exempel bedöms inte trösklar i bygglovet men kan tas upp i det tekniska samrådet och där bedömning kan kräv andra åtgärder för att få ett startbesked (få påbörja arbetet som man ansökt för).
Kontakta oss så hjälper vi er


TOP